Кошница:  0 0.00 лв.

Повече от четери десетилетия; стратегиите за борба с допинга са основани изключително на принципа да се открие допингиращото вещество в биологична проба от спортиста. Откриването на допинг по този начин не винаги се увенчава с успех. Непрекъснатото равитие на нови ефективни лекарства, произтичащи от днешната биотехнологична надпревара, както и увеличване на сложността на допинг-протоколите ограничават възможностите за тестване на този принцип.

С появата в началото на 1990-те години на синтетичниа еритропоетин, произведен по рекомбинантна ДНК технология, някои спортни федерации въвеждат огранчения върху маркерите на променена еритропеза, с което спортисте са обявени за допингирани и временно са спрени състезателните им права.

Маркерите за употреба на тестостерон имат също дълга история. Например, съотношението тестостерон/ епитестостерон е маркер за допинг, който е бил използван в продължение на много години, за да се установят спортисите, които злоупотребяват с анаболни стероиди. В съвременната борба срещо употребата на допингиращи вещества и методи се използва и двата принципа за откриването им:
 • „директен подход” – откриване на веществото в биологична проба (урина или кръв) от спортиста;
 • „индиректен подход” – откриване на биомаркери в същата проба.
 
Биологичния паспорт на спортиста е индивидуален електронен документ, който предоставя групирани данни по отношение на конкретния спортист и е полезе да се установи дали това лице е употребявало допинг, Основният принцип на АВР се основава на наблюдението на избрани биомеркери във времето, което може да показва както ефектите от допинга, така и патологични отклонения.

Тъй като „честната игра” и защитата на здравето на спортистите са от основно значение във всяка анти-допингова програма, ползите от въвеждането на концепцията за АВР са много важни.

В биологичния паспорт се съхранява и проследява информацията като лонгитудинален запис на предишни измрвания за резличните маркери за допинг, а също така данни като възраст, пол, история за пребиваване на голяма надморкса височина, прием на лекарства с или без рецептва, период на участие в състезания и т.н. В един АВР се осигурява солидна и достъпна дългогодина документация, с която да се оценят поредните данни и да се потвърдят модели в концентрацията на маркерите, които са характерни при паталогия или допинг.

Биологичния паспорт се състои от няколко модула. Първия е Хематологичния паспорт на спортиста, който съдържа лонгитудинална информация за индиректните маркери на променената еритропоеза. Тези маркери определят възможностите за увеличаване на кислородния капацитет на състезателя.

Втория Ендокринологичния паспорт на спортиста, които се състои в описание на хормоните, отделяни от ендокринната му система. Третият е Стероидния паспорт на спортиста, който се съставен от поредни стероидни профили за откриване на злоупотреба с тестостерон и неговите прохормони.

В хематологичния паспорт се събира информация за маркери на еритропезата установени в кръвни проби. Чрез тях могат да се индефицират всякакви методи за кръвен допинг, употребата на рекомбинантен еритропетин, всякаква форма на кръвопреливане или манипулации на кръвта. В хематологичния паспорт според Световната антидопингова агенция се включват следните параметри на пълната кръвна картина:

 
 • HTC – хематокрит
 • HGB – хемоглобин
 • RBC – еритроцити (брой);
 • RET – ретокулоцити (брой);
 • RET% - процент на ретикулоцитите;
 • MCV – среден обем на еритроцитите;
 • MCH – среден обем на хемоглобина;
 • MCHC – средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите.
 
Различни фактори могат да окаат влияние хематологичните маркери на спортиста. Някои от тях са постоянни, като например пол, възраст, етническа принадлежност и вид спорт, а други са променливи във времето – предстой на различна надморска височина, нови технологии и свързаната с тях апаратура.

В стероидния паспорт на спортиста се събира информация за маркери на променения андогенен метаболизъм на стероидите, които са измерени в урината. По този начин може да се индефицира прием на тестостерон и неговите прекурсори, лекарства, които действат като антагонисти на естрогенните рецепторни и ароматазни инхибитори.

 
 • Т/Е – отношение Тестостерон/Епитестостерон;
 • Т – Тестостерон
 • Е – епитестостерон
 • А – Андростерон
 • Etio – етиохоланон
 • 5aAdiol – 5a-андростан-3a,17b-диол
 • 5bAdiol – 5b-авдростан-3а,17б-диол
 • DHT – дихидротестостерон
 • DHEA – дихидроепиандростерон
 •  
Допълнително се определят и различни отношения на посочените по-горе маркери като: Т/Е, А/Т, А/Etio, 5aAdiol/E и 5aAdiol/5bAdiol.

 


(Стойности на хемоглонин и Т/Е отношение при 6 последователни допинг-проби на един състезател. Черните линии показват референтните граници на показателя, а сивата- данните на спортиста (https://www.doping.chuv.ch/en/)


Отделно от стероидния профил в урината на спортиста, ендокринологичния паспорт включва информация за маркери характерни за употреба на растежен хормон, измеени в кръвта. Излседват се следните маркери, които имат отношение към употребата на соматотропина:

 
 • Инсулин-подобен растежен фактор 1 (IGF-1);
 • Тип 3-про-колаген (Р-Ш-Р), тип 1-про-колаген (ICTP);
 • Свързващ протеин 2 и 3 (IGFBP-2, IGFBP-3) на инсулиноподбния растежен фактор.
При провеждането на всеки допинг-контрол в биологичня паспорт на спортиста може да бъде добавена информация, която да послужи за интерпретирането на получение резултати. Тази информация включва:
 
 • Място на провеждане на допинг-контрола
 • Състезанието (ако е от значение);
 • Кръвозагуба или кръвопреливане (в обичаен обем) поради здравослевен проблем в рамките на 3 месеца, предхождащи всеки допинг-контрол;
 • Информация за използването на симулирани състояния на хипоксия в предходните две седмици. Да се отблежат типът на устройството и начина по който е било използвано (честотата, продължителност, симулирана височина);
 • Информация за препибаване на висока надморска височина (>1500 m) в предходните две седмици, в това число достигнатата надморска височина и продължителност;
 • Информация за последната тренировка или физическа активност, в ависимост от случая;
 • Информация за скороно пребиваване в условия на екстремна топлина;
 • Информация дали допинг-пробата не се събиа непосредствено след най-малко 3 последователни дни от интензивното състезания (напр. Етап от колоездачна обиколка).
 
 
Биологичния паспорт на спортиста се използва редовно при допинг-контрол на състезания организирани от МЕждународната асоциация по лека атлетика (Международната федерация по ски (и Международния съюз по колоездене (За първи път, през 2014 година въвежда използването на биологичния паспорт по време на световното първенство в Бразилия.


 

Споделете статия:
Bulsteroid
bulsteroid@gmail.com
Работно време: 24/7